Làm thế nào về công nghệ xây dựng phản lực khoan máy?

Quá trình này của máy bay phản lực khoan máy có thể được sử dụng để củng cố đất hoặc làm giảm tính thấm của họ. Ứng dụng bao gồm xuyên của các cấu trúc hiện có cắt tường, cát lớp...

Máy bay phản lực vữa que đầu tiên được định vị sâu mục tiêu bằng cách sử dụng một số kỹ thuật nhàm chán. Máy bay phản lực của máy, nước và / hoặc vữa được sử dụng đồng thời dần dần xói mòn đất bản xứ và thay thế nó bằng một hỗn hợp đất-vữa (xi măng). Máy bay phản lực grouted cột cột đất trộn xi măng của đường kính khác nhau từ 500 mm đến 1500 mm có thể được cài đặt có thể được chồng chéo để sản xuất các bức tường bên dưới bề mặt đất-xi măng.