Hai mục đích chính của khai thác khoan máy

Khai thác khoan máy thường được áp dụng cho hai mục đích chính:

Trước hết, khoan thăm dò được sử dụng trong chu kỳ khai thác sản xuất nhằm mục đích xác định vị trí của khoáng vật, cũng chất lượng và sản xuất máy khoan. Ví dụ, thăm dò khai thác than.

Thứ hai, khoan máy được sử dụng cho rock nổ mìn cho các mỏ trên bề mặt thay đổi kích thước theo thước lỗ dự kiến, và thường được phân loại vào lỗ trước khi phân chia và lớn hơn sản xuất nhỏ. Khai thác mỏ ngầm (hard rock) sử dụng một loạt các máy khoan máy phụ thuộc vào mục đích mong muốn, chẳng hạn như sản xuất, bolting, cáp và đường hầm.